COSTA VICTORIA SINGAPORE - MALAYSIA

**ขอนำท่านล่องเรือเส้นทางสิงคโปร์ - มาเลเซีย **

เดินทางหลายช่วง ในราคาสุดพิเศษ ด่วน!!ห้องมีจำนวนจำกัด

           อัตราค่าบริการ โปรโมชั่น  2 - To - Go

         อัตราค่าบริการ โปรโมชั่น  4 - To - Go

         อัตราค่าบริการ โปรโมชั่น  Family

         อัตราค่าบริการ โปรโมชั่น  Free Upgrade   

 

  Singapore

Penang

Malacca

Kuala Lumper

Langkawi

 

  สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 0 2235 1133

 

Follow us on

CONTACT on LINE