เที่ยวเกาะหมาก

เที่ยวเกาะหมาก 3 วัน 2 คืน

“นอนเต็นท์หรู ดูแสงดาว เคล้าเสียงคลื่น รื่นรมย์บนเกาะสวรรค์”

เดินทาง พ.ย. 63 - มี.ค. 64 

ราคาเริ่มต้นเพียง 5,900.- / ท่าน (เดินทางเอง)

โปรแกรมการเดินทาง

วันแรกของการเดินทา
ท่าเรือแหลมงอบ จ.ตราด – ท่าเรืออ่าวนิด เกาะหมาก - Naivacha Tent Koh Mak  (- / - / -)
 
นั่งรถเที่ยวชมรอบเกาะหมาก สัมผัสวิถีชุมชน การทำสวนมะพร้าว หมู่บ้านชาวประมง
 
เชิญท่านนั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามจาก สะพานกรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ “ท่าเรือแหลมงอบ” เดินทางไปยัง “เกาะหมาก” จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก “Naivacha Tent Koh Mak” หลังเข้าที่พักแล้ว ทางรีสอร์ทขอเชิญท่านทำความรู้จักการท่องเที่ยวแบบ Eco Tourism - Low Carbon การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ มีเสน่ห์น่าค้นหา ท่านจะได้สัมผัสธรรมชาติบนเกาะหมาก ซึ่งเน้นการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและใส่ใจในสิ่งแวดล้อม แบบเฉพาะของเกาะหมากเท่านั้น
 
วันที่สองของการเดินทาง
Naivacha Tent Koh Mak– ชมแปลงเกษตรอินทรีย์ แปลงผักปลอดสารพิษ สวนผลไม้  – เกาะขาม “ดำน้ำตื้น ชมความสวยงามของน้ำใส หาดทรายขาวสะอาด”
 (เช้า / กลางวัน / - )
 
นำท่านเดินทางสู่ เกาะหมากรีสอร์ท “ชมแปลงเกษตรอินทรีย์ แปลงผักปลอดสารพิษ สวนผลไม้” เรียนรู้ปรัชญาตามรอยหลักเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่ 9 เพื่อลดการนำเข้าพืชผักจากฝั่ง จากนั้นนำท่านเดินทางโดยเรือข้ามฟาก (ใช้เวลา10 นาที) เพื่อชมความสวยงามของ“เกาะขาม”เกาะขนาดเล็กที่อยู่ไม่ไกลจากเกาะหมาก อิสระให้ท่านได้ “ดำน้ำตื้น ชมความสวยงามของน้ำใส หาดทรายขาวสะอาด”(รวม Snorkeling)
 
วันที่สามของการเดินทาง
Naivacha Tent Koh Mak– ท่าเรือแหลมงอบ จ.ตราด 
  (เช้า / - / - )
 
ก่อนเดินทางกลับ ให้ท่านได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมที่ช่วยส่งต่อความสวยงามและคืนความเป็นธรรมชาติให้แก่เกาะหมาก ด้วยการ “ปลูกต้นไม้”เพื่อช่วยลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ตามวีถีการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนของชาวเกาะ หลังจากนั้นเช็คเอาท์ออกจากที่พัก เพื่อเดินทางไปสะพานอ่าวนิด เพื่อขึ้นเรือโดยสารกลับสู่ฝั่ง
 

อัตราค่าบริการรวม:

 
ค่าเรือ ไป-กลับ (ท่าเรือแหลมงอบ จ.ตราด – ท่าเรืออ่าวนิด เกาะหมาก)
ค่าที่พักแบบเต็นท์ซาฟารี ณ รีสอร์ท Naivacha Tent Koh Mak จำนวน 2คืน
ค่านำเที่ยวรอบเกาะหมาก
กิจกรรมเกษตรอินทรีย์และปลูกต้นไม้
ค่าเรือ ไป-กลับ และค่าขึ้นชมเกาะขาม   รวม Snorkelingแล้ว
ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ (อาหารเช้า 2 มื้อและอาหารกลางวัน 1 มื้อ)
ค่าประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางตามเงื่อนไขและข้อตกลง ในกรมธรรม์
 

อัตราค่าบริการไม่รวม:

ค่ารถเดินทางไป-กลับระหว่างกรุงเทพฯ – ตราด  
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่นอกเหนือจากรายการ
ค่าอาหารนอกเหนือจากรายการ
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

 

เงื่อนไข และ รายละเอียดการจอง สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ 
โทร. 06 3635 5987
Email : 
arcadiacruiseinfo@gmail.com
Line Id : @arcadiacruisecente

Facebook : Arcadia Cruise Center

 

Follow us on

CONTACT on LINE